درة السلامة للشقق المفروشة

درة السلامة للشقق المفروشة
شقق مفروشة وتأجير
دره السلامه للشقق المفروشه Durat Al Salama Furnished Apartments رقم الهاتف: 7377103 ..